Privacy Statement

“Volleven”, gevestigt aan Breckelenkampstraat 25, 1333 SK Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Breckelenkampstraat 25

1333 SK Almere

0031 6 22049675

Annemarijn Oosterwelder is de eigenaresse van Volleven en zorgt voor de gegevensbescherming. Zij is te bereiken via annemarijnoosterwelder@hotmail.com of via 06-22049675.

Persoonsgegevens die Volleven verwerkt

Volleven verwerkt jouw persoonsgegevens, om een fysiotherapeutisch dossier aan te kunnen leggen en dit eventueel te kunnen overleggen bij evaluaties van de therapie. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Volleven verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Verzekeringsgegevens
 • Huisarts
 • Verwijzing

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Volleven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw:

 • klacht waarmee je komt
 • ontstaansgeschiedenis en verloop van de klacht
 • stressfactoren die mogelijk aanwezig zijn en de klacht kunnen beïnvloeden
 • medicatie
 • sociale gegevens, als gezinssamenstelling, hobby’s

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

Volleven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goede verslaglegging te kunnen vastleggen en te kunnen overleggen in overlegsituaties met bv. de huisarts
 • Om een goed beeld te verkrijgen van het verloop van de therapie (de verbetering of verslechtering van klachten)

Geautomatiseerde besluitvorming

Volleven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volleven) tussen zit. Volleven gebruikt de volgende computerprogramma: word.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Volleven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Volleven verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met jouw schriftelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Volleven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door volleven en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Volleven een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar annemarijnoosterwelder@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie, je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Volleven reageeert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Volleven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Volleven de persoonsgegevens beveiligt

Volleven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met annemarijnoosterwelder@hotmail.com.